Time to shop! Find your favorite product, check the latest collection & don’t miss out the best discounts with Onea!

Image Alt

Algemene voorwaarden workshopgevers

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Workshopplatform en Loekie.nu

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Het Workshopplatform, tevens handelend onder de naam Loekie.nu, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 64867544, geldend voor het aanbieden en afnemen van diensten en het gebruik van het platform zoals hierna gedefinieerd.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieder(s): De natuurlijke persoon of een rechtspersoon die met Het Workshopplatform en/of Loekie.nu een overeenkomst aangaat voor het gebruik van het platform voor het aanbieden van een of meer diensten.
Gebruiker(s): Een persoon of onderneming die het platform bezoekt, informatie kan opvragen en/of zich kan inschrijven voor diensten en of het aanbod van een of meer aanbieders.
Website(s): de webpagina’s van Het workshopplatform.nl,  Het workshopplatform.com en Loekie.nu.
Platform: Het overzicht van de diensten aangeboden op de webpagina’s Het workshopplatform.nl, Het workshopplatform.com en Loekie.nu.
Dienst(en): De op de webpagina’s van Het workshopplatform.nl, Het workshopplatform.com en Loekie.nu aangeboden workshops, clinics, cursussen, trainingen, teamuitjes en andere onderwijs- of persoonlijke ontwikkelingsproducten.
Workshopplatform: De onderneming ingeschreven onder de naam Het Workshopplatform in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 64867544 tevens handelend onder de naam Loekie.nu

Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en orders van Het Workshopplatform en Loekie.nu en ieder gebruik van de diensten van Het Workshopplatform aangeboden op de websites van Het workshopplatform en/of Loekie.nu.
 2. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan na overeenkomst schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 3. Door het gebruik van de websites van Workshopplatform en/of Loekie.nu en/of de aldaar aangeboden diensten, geeft de aanbieder of de gebruiker aan, kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
 4. Het Workshopplatform en Loekie.nu behouden zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website. Aanbieders en gebruikers van het platform hebben 14 dagen na publicatie de tijd om de overeenkomst te beëindigen. Indien de aanbieder of gebruiker het platform blijft gebruiken 14 dagen na wijziging en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden, dan accepteert de aanbieder of gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden onherroepelijk.

Aanbieder

 1. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan via de website zijn of haar diensten aanmelden (als aanbieder) op de webpagina’s Het workshopplatform.nl, Het workshopplatform.com en/of Loekie.nu. De aanbieder dient tenminste alle verplichte velden in te vullen bij het registreren en/of aanmelden van diensten.
 2. De aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij op de website plaatst. Het Workshopplatform behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de door aanbieder op de website geplaatste teksten aan te passen onder meer in verband met lay- out, woordkeus, spelfouten etc. Het Workshopplatform behoudt zich tevens het recht voor om een dienst alsnog in een andere (sub)categorie te plaatsen dan door de aanbieder opgegeven.
 3. De aangeboden dienst blijft op de website staan, te rekenen vanaf de datum van inschrijving van de betreffende dienst, tenzij na inschrijving blijkt dat deze dienst in strijd is met wettelijke bepalingen en of de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Aanbieder is het onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

 

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan.

 1. Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Het Workshopplatform en of derden (meer in het bijzonder schending van de auteurswet (inclusief beeld- en of portretrecht), databankenrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnamenrecht, tekeningen/modellenrecht)
 2. Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 3. Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 4. Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
 5. Het aanmelden van onder meer erotisch, politieke en/of discriminerend getinte diensten;
 6. Het Workshopplatform is te allen tijde gerechtigd informatie in te winnen bij derden over de door de aanbieder op de website geplaatste diensten.
 7. Het Workshopplatform is te allen tijde gerechtigd om de aanbieder uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien de aanbieder op enige wijze, naar de mening van Het Workshopplatform, in strijd handelt met de onderhavige algemene voorwaarden. Het Workshopplatform kan te allen tijde onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):
  1. Verwijdering van dienst(en) zonder restitutie van (optionele) advertentiekosten;
  2. Verstrekking van (persoons-)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden);

Diensten op de Website plaatsen door aanbieder

 1. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en voor de inhoud van de informatie die nodig is om een correcte vermelding op de website te plaatsen. Dit betreft o.a. het verstrekken van de juiste naam van de dienst of diensten, locatie, prijs, beschrijving, beschikbare datum, betalingsgegevens en persoonsgegevens.
 2. Wanneer een of meer diensten van de aanbieder worden weergegeven op de website(s) is het de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de gebruiker ervan uit kan gaan dat alle gegevens correct zijn en deze geen onjuistheden of onwaarheden bevatten.

Vergoedingen aan aanbieder

 1. Voor de aanbieder zijn aan vermelding van gegevens over zijn/haar dienst(en)op de website geen kosten verbonden. Pas vanaf het moment dat er boekingen van gebruikers van diensten van de aanbieder via Het Workshopplatform of Loekie.nu binnenkomen, zal een jaarlijks lidmaatschapsbedrag van €25,- worden verrekend met de inkomsten uit de boeking. De datum van de eerste boeking zal de startdatum zijn van het jaarlijks lidmaatschap.
 2. Voor elke dienst die een gebruiker uit het dienstenpakket van een aanbieder afneemt, is een overeengekomen commissie verschuldigd van 10% van het aankoopbedrag.
 3. Betaling van commissie door aanbieder aan Het Workshopplatform of Loekie.nu zal plaatsvinden door verrekening met de opbrengst die de gebruiker aan Het Workshopplatform betaalt voor de dienst van de aanbieder. Minimaal 3 dagen voor de boekingsdatum ontvangt de aanbieder een creditnota en het resterende bedrag op zijn of haar bankrekening.
 4. Aanbieder is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door aanbieder aan Het Workshopplatform of Loekie.nu verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Gebruiker

 1. Een Gebruiker kan op de website van Het Workshopplatform of Loekie.nu een dienst kopen van een aanbieder. De aankoopbevestiging wordt door Het Workshopplatform of Loekie.nu rechtstreeks doorgestuurd aan aanbieder. Na de aankoop van een dienst kan de aanbieder contact houden met de gebruiker.
 2. Het Workshopplatform of Loekie.nu is te allen tijde gerechtigd aanvragen niet te verwerken of daar voorwaarden aan te verbinden.

Bestelling plaatsen door gebruiker

 1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte boeking voor een dienst te plaatsen en uit te laten voeren. Dit betreft o.a. het opgeven van het juiste aantal personen, datum, naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en betalingsgegevens.
 2. Wanneer een gebruiker een dienst gaat boeken wordt gevraagd om het aantal personen, de datum en de locatie op te geven. Wanneer de boeking correct is ingevuld, krijgt de gebruiker de totale prijs te zien en wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld om de boeking te bevestigen door te klikken op de button “boek nu”. Deze boeking wordt daarna weergegeven in de winkelmand, hier kan de gebruiker op “Doorgaan naar afrekenen” klikken waardoor de gebruiker in een volgend scherm komt waar de contactgegevens worden gevraagd en de betaling wordt afgerond. Let op: controleer de juistheid van de ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens de boeking af te ronden door te klikken op “bestelling plaatsen”. Hierna wordt de boeking afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.
 3. Het Workshopplatform of Loekie.nu zal de boeking(en) van gebruikers verwerken en deze per e- mail bevestigen. Als de gebruiker geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, is er geen boeking gedaan en dient de gebruiker zo spoedig mogelijk contact met Het Workshopplatform of Loekie.nu op te nemen.
 4. Wanneer een online betaling van een gebruiker niet wordt geautoriseerd of goedgekeurd, wordt de gebruiker terugverwezen naar de vorige pagina op de website. In een dergelijk geval is Het Workshopplatform of Loekie.nu niet verplicht om diensten te verlenen en wordt de boeking geacht niet te zijn geplaatst.
 5. Vanaf het moment dat de gebruiker een boeking via Het Workshopplatform of Loekie.nu heeft verzonden kan deze gebruiker nog binnen 48 uur de boeking kosteloos annuleren.

Prijs en betaling

 1. De prijzen op de website zijn inclusief BTW in de rubrieken voor particuliere gebruikers en exclusief BTW in de zakelijke rubrieken.
 2. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor de op de website(s) van Het Workshopplatform of Loekie.nu vermelde prijzen (en eventuele wijzigingen hiervan).
 3. Alle betalingen van diensten aan particulieren verlopen volgens de betalingsmogelijkheden zoals op de website vermeld staan en wel via iDeal.
 4. Voor bedrijven geldt het volgende: Het Workshopplatform of Loekie.nu stuurt een factuur die uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit betaald moet zijn.Het is helaas niet mogelijk om de factuur achteraf te betalen. Eventueel contante betaling is wel mogelijk.
 5. Het Workshopplatform of Loekie.nu is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die kunnen ontstaan bij de verwerking en uitvoering van online betalingen via de website.
 6. Indien een boeking wordt geannuleerd door de aanbieder, dan wordt de aanbieder verplicht gehouden om een andere datum vrij te stellen om de geboekte dienst door te laten gaan.
 7. Bij annulering door gebruiker van de gehele activiteit binnen 1 maand voor aanvang, brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening. Indien dit binnen 14 dagen voor aanvang gebeurt berekenen wij het volledige totaalbedrag.

Klachten

Klachten over de aanbieder kunnen tot uiterlijk 48 uur na het volgen van de workshop via Het Workshopplatform of Loekie.nu worden ingediend. Klachten kunnen worden ingediend door contact op te nemen via het mailadres op de website van Loekie.nu

Website

 1. Het Workshopplatform en Loekie.nu zullen de website, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar stellen. Het Workshopplatform of Loekie.nu garanderen echter niet dat de website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garanderen zij uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Loekie.nu sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.
 2. Het Workshopplatform of Loekie.nu behouden zich het recht voor om aanbieders of gebruikers zonder voorafgaande mededeling de toegang tot de website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.
 3. Hoewel Het Workshopplatform en Loekie.nu zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om verstrekte informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen zij de veiligheid van de door gebruikers en aanbieders verzonden gegevens en data via de website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Website van Het Workshopplatform of Loekie.nu kan verwijzingen (bijvoorbeeld
  door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden,
  Het Workshopplatform of Loekie.nu is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) worden aangeboden. Het Workshopplatform is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
 2. Het Workshopplatform en Loekie.nu garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is, dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen, dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Het Workshopplatform of Loekie.nu is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die ontleend wordt aan de website.
 3. Aanbieder en of gebruiker vrijwaren Het Workshopplatform en Loekie.nu (en al haar personeel) voor alle schade, als gevolg van (alle) aanspraken van derden ter zake van overtreding of het niet naleven van de onderhavige algemene voorwaarden door aanbieder en of gebruiker, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van haar website(s). Aanbieder en of gebruiker vrijwaren Het workshopplatform en Loekie.nu (en al haar personeel) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
 4. Ingeval van niet naleving van de onderhavige algemene voorwaarden door aanbieder en of gebruiker, zal de overtredende partij Het workshopplatform en Loekie.nu (en of al haar personeel) schadeloosstellen ter zake van alle verliezen, schade, boeten, rente en kosten geleden en te lijden door Het Workshopplatform en Loekie.nu (en of al haar personeel), onverminderd de aan Het Workshopplatform en Loekie.nu (en of al haar personeel) toekomende wettelijke rechten.
 5. Aanbieder staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is, zowel tegenover Het Workshopplatform, Loekie.nu, gebruiker(s) en eventuele derden. De aanbieder onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.
 6. Het Workshopplatform en Loekie.nu kan nimmer controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid, juistheid of de legaliteit van de geadverteerde diensten en de bevoegdheid van de aanbieders om hun diensten aan te bieden.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Workshopplatform en/of Loekie.nu partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Het Workshopplatform en Loekie.nu het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.